úvod to be legendary
scent
icon výhercovia pravidlá
súťaže

Pravidlá súťaže "Vyhraj tetovanie s vôňami POLICE"

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Vyhraj tetovanie s vôňami POLICE“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť GLAMOUR Distribution.Sk, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 45, 974 05 Banská Bystrica IČO: 35 731 117, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23791/S (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktov Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 01. 06. 2018 – 31. 08. 2018.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba

4. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý si v dobe trvania Súťaže kúpi v ľubovoľnom obchode akýkoľvek výrobok značky Police a svoj nákup zaregistruje na www.topvone.sk.

Označením súhlasu s pravidlami súťaže a súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii Účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

5. Žrebovanie

Z účastníkov, ktorí zaregistrujú svoj nákup na www.topvone.sk bude vyžrebovaných 21 výhercov. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky alebo elektronickou poštou. Žrebovanie výhier bude prebiehať 11.9.2018. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky.

6. Identifikácia výhercov

Menný zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.topvone.sk.

7. Výhry

1.tetovanie v tetovacom štúdiu BERSERKER podľa vlastného výberu v hodnote 300 €

2.tetovanie v tetovacom štúdiu BERSERKER podľa vlastného výberu v hodnote 200 €

3.tetovanie v tetovacom štúdiu BERSERKER podľa vlastného výberu v hodnote 100 €

4.-7.hodinky POLICE dámske, model VICE

8.-10.hodinky POLICE pánske, model MAVERICK

11.-15.vône POLICE Tattooart for Woman EdP 40ml

16.-20.vône POLICE Tattooart for Man EdT 40ml

Výhry budú výhercom doručené prostredníctvom Usporiadateľa do 21.9.2018. Hlavné výhry TETOVANIE bude odovzdané formou poukazu spolu s telefonickým kontaktom na tetovacie štúdio BERSERKER. Dohodnutie termínu zabezpečuje výherca.

8. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu, na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť či iný druh výrobku. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

9. Spracúvanie osobných údajov

9aNa účely tohto článku sa rozumie:
- Prevádzkovateľom: GLAMOUR Distribution.SK, s.r.o., Sládkovičova 45, Banská Bystrica 974 05, IČO: 35 731 117, gdist@gdist.sk
- Dotknutou osobou: Účastník tejto súťaže, ktorý zaregistruje na webovej stránke www.topvone.sk pokladničný doklad o nákupe a vyplnením a odoslaním registračného formulára sa prihlási do súťaže.

9bDotknutá osoba berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára udelila Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom účasti v súťaži, odovzdania prípadnej výhry a v prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, zverejnenia jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska na internetovej stránke www.topvone.sk.

9cSúhlas je dobrovoľný a je ho možné kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu gdist@gdist.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že ak súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá v priebehu súťaže, bude zo súťaže vyradená.

9dPrevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo pokladničného dokladu, IP adresa zariadenia, z ktorej bol registračný formulár odoslaný, údaje o výhre ak sa dotknutá osoba stane výhercom.

9eDotknutá osoba odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a pravdivé.

9fDotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom môžu byť poskytnuté tretím stranám, teda spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa len na základe zmluvných pokynov Prevádzkovateľa ako sú poskytovatelia IT služieb.

9gDotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom môžu byť sprístupnené spoločnostiam zabezpečujúcich rozvoj, správu a podporu IT.

9hDotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje, ak sa stane výhercom, budú v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska zverejnené na webovej stránke www.topvone.sk na dobu 1 mesiaca po vyžrebovaní výhercov.

9iOsobné údaje dotknutej osoby nebudú prenášané do tretích krajín.

9jOsobné údaje dotknutej osoby bude Prevádzkovateľ uchovávať 6 mesiacov po ukončení súťaže. Účtovné doklady spojené s prevzatím výhry budú uchovávané 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

9kDotknutá osoba má právo:
- požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- právo na opravu a aktualizáciu osobných údajov,
- právo na vymazanie osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov,
- právo na prenosnosť osobných údajov,

9lDotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo zaslaním emailovej správy na adresu gdist@gdist.sk. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť dotknutej osoby vybaviť najneskôr do 30 dní od jej prijatia. V prípade ďalších otázok môže kontaktovať zodpovednú osobu zaslaním emailovej správy na adresu gdist@gdist.sk.

9mDotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

10. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.topvone.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 30. 05. 2018.

GLAMOUR Distribution.SK, s.r.o.

Berserker Tatoo

Jedinečné tetovacie štúdio v srdci Slovenska, kde sa Váš sen o tetovaní môže stať skutočnosťou. Postará sa o Vás talentovaný a oceňovaný tatér Jaro.

Berserker Tatoo

Partneri

FAnn Parfumérie101 DrogérieTetadm drogérie

A ďalší...

úvod  |  to be  |  legendary scent  |  icon  |  registračný formulár  |  pravidlá súťaže  |  ochrana osobných údajov

© 2018 GLAMOUR Distribution.SK